Lid Raad van Toezicht (m/v)

Het lijkt onvoorstelbaar in Nederland, maar veel ouderen hebben het erg moeilijk en staan er meer en meer alleen voor. Zo zijn er in ons land 200.000 ouderen extreem eenzaam. Dit betekent dat ze hooguit een keer in de vier weken een sociaal contact hebben. Het is onze ambitie dat iedereen die ouder wordt blijft meedoen. Met onze activiteiten werken we aan een mooie dag voor iedereen. Jaarlijks bereiken we meer mensen met onze programma’s en activiteiten.

Het Nationaal Ouderenfonds is gevestigd in Amersfoort en heeft ca. 35 fte in dienst en naast de ruim 20 bureauvrijwilligers, zijn er meer dan 10.000 vrijwilligers per jaar actief. Het fonds groeit, moderniseert en positioneert zich steeds sterker als de voorloper in de zorg voor ouderen.

Per 1 januari 2017 is het Nationaal Ouderenfonds overgegaan naar een Raad van Toezicht. In verband met het verstrijken van de reguliere zittingstermijn van een van de leden is het Ouderenfonds op zoek naar een nieuw

Lid Raad van Toezicht (m/v)

Het Ouderenfonds zoekt naar een kandidaat met een achtergrond in de gerontologie of ouderengeneeskunde die met zijn of haar inhoudelijke kennis onze Raad van Toezicht wil versterken.

Profiel

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en de gang van zaken van het Ouderenfonds, alsmede de directeur/bestuurder met raad en daad terzijde te staan. Ook vervult zij naar de directeur/bestuurder de werkgeversrol. Voor de belangrijkste besluiten, zoals de vaststelling van het beleidsplan met bijbehorende begroting, het jaarverslag en de jaarrekening, is statutair de goedkeuring van de Raad van Toezicht voorgeschreven.

De Raad van Toezicht bestaat uit 6 leden en komt minimaal 4 maal per jaar bijeen.

Elk lid van de Raad van Toezicht voldoet aan de volgende eisen:

 • Affiniteit met de doelstelling en het werkgebied van het Nationaal Ouderenfonds.
 • Algemene bestuurlijke of managementkwaliteiten en ervaring en daardoor beschikken over:
 • Het vermogen op bestuurlijk en strategisch niveau te denken.
 • Het (analytisch) vermogen om met informatie op afstand snel overzicht en inzicht te krijgen in wat er speelt.
 • Een proactieve houding en besluitvaardigheid.
 • Een voor het Ouderenfonds relevant netwerk dat ingezet kan worden om de (groei)ambities te kunnen bewerkstelligen.
 • Vermogen en attitude om de directie met advies en als klankbord terzijde te staan.
 • Integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel, onafhankelijke opstelling en het vermogen tot kritische zelfreflectie.
 • Inzicht in de eisen die uit hoofde van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan het Fonds worden gesteld.

Relevant om te weten

 • Lidmaatschap van de Raad van Toezicht is een onbezoldigde functie. Ook onkosten worden niet vergoed.
 • Het Nationaal Ouderenfonds is lid van Sociaal Werk Nederland en volgt de Governancecode.
 • Iemand kan geen lid zijn van de Raad van Toezicht indien hij/zij op andere wijze een belang heeft bij het Fonds waarbij het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid, strijdigheid dan wel tot ongewenste vermenging van belangen.
 • Uit oogpunt van onafhankelijkheid wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij transparant zijn over alle hoofd- en nevenfuncties.

 

Meer informatie

Heeft u belangstelling voor deze interessante en maatschappelijk relevante functie? Stuur dan uw CV en motivatie naar c.gielbert@ouderenfonds t.a.v. F. Dorhout Mees.

Wilt u meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Corina Gielbert (directeur/bestuurder Nationaal Ouderenfonds) of Focko Dorhout Mees (voorzitter Raad van Toezicht) via c.gielbert@ouderenfonds.nl of 088 344 2000.

Nationaal Ouderenfonds Smallepad 30E 3811 MG Amersfoort 088 344 2000 info@ouderenfonds.nl NL94 RABO 0311 9117 57
CBF Erkend ANBI