Missie en visie Nationaal Ouderenfonds

Het Nationaal Ouderenfonds is ervan overtuigd dat iedere oudere meetelt. Daarom zetten we ons iedere dag met hart en ziel in voor ouderen in Nederland die eenzaam, kwetsbaar of verminderd zelfredzaam zijn of het risico daartoe lopen.

En dat is hard nodig. Want wist u dat bijna de helft van de ouderen zich eenzaam voelt? 1 op de 11 ouderen voelt zich zelfs ernstig eenzaam. Dat zijn meer dan 500.000 mensen!

Missie Nationaal Ouderenfonds

Dit is waar wij voor staan:

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in voor ouderen in Nederland voor wie onvoldoende zorg en aandacht is vanuit de maatschappij. Gezamenlijk bestrijden en voorkomen we eenzaamheid, verminderen kwetsbaarheid en bevorderen we zelfredzaamheid met als doel de oudere in staat te stellen zijn eigen leven te blijven leiden zoals hij/zij dat wenst.

Visie Nationaal Ouderenfonds

Dit is waar wij voor gaan:

Ouderen krijgen mogelijkheden en kansen om oud te worden zoals zij dit zelf willen. De oudere is betrokken bij de samenleving op de manier die hij of zij wenst.

Werkwijze Nationaal Ouderenfonds

De vraag van de oudere staat centraal in al ons werk. We luisteren naar wat ouderen willen, proberen dit te realiseren en betrekken ouderen op deze manier weer bij de maatschappij. Hierbij werken we samen met organisaties, bedrijven, vrijwilligers en donateurs.

Om ouderen te steunen, richten we ons op:

  • voorkomen en bestrijden van eenzaamheid;
  • vergroten van zelfredzaamheid;
  • en empowerment van (kwetsbare) ouderen.

Voorkomen en bestrijden van eenzaamheid

Het Ouderenfonds vindt het ondragelijk dat er eenzame ouderen zijn en maakt zich zorgen om de gevolgen hiervan. Daarom bestrijden we eenzaamheid onder ouderen en proberen we op voorhand te voorkomen dat ouderen vereenzamen.

Vergroten van zelfredzaamheid

De maatschappij verandert. ‘Zelfredzaamheid’ en ‘participatie’ hebben de afgelopen jaren een steeds prominentere rol ingenomen in onze samenleving. Om niet buiten de boot te vallen, moeten burgers zich vandaag de dag letterlijk zelf kunnen redden. Het Ouderenfonds wil dat ouderen mogelijkheden en kansen krijgen om oud te worden zoals zij dit zelf willen. Daarom werken we aan het vergroten van zelfredzaamheid van ouderen.

Empowerment van (kwetsbare) ouderen

Eenzaamheid en kwetsbaarheid ontstaan niet van de ene op de andere dag. Het zijn vaak sluipende processen van opeenstapelende factoren in iemands leven. Veel ouderen vragen zich hierbij af: wat is mijn rol (nog) in de maatschappij? Het Ouderenfonds wil de kennis en kunde van ouderen gebruiken opdat zij weer een rol op zich kunnen nemen in de maatschappij.

Download strategisch plan

Nationaal Ouderenfonds Smallepad 30E 3811 MG Amersfoort 088 344 2000 NL94 RABO 0311 9117 57
Vriendenloterij
CBF Erkend ANBI